Privacybeleid

WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?

Het adres van onze website is: https://e-musketeers.be.

E-MUSKETEERS hecht grote waarde aan de bescherming van je privacy en persoonsgegevens. Wij verwerken je persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Verordening en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG of GDPR).

Met deze Privacyverklaring wil E-musketeers iedere gebruiker van de website wijzen op eventuele verwerkingshandelingen die E-musketeers doorvoert met zijn persoonsgegevens en op de rechten van de gebruiker. E-musketeers behoudt het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Het is aan de gebruiker om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden naar de gebruiker.  

WIE VERWERKT DE PERSOONSGEGEVENS?

De website e-musketeers.be is een initiatief van: 

E-musketeers | Van den Hautelei 215 | 2100 Antwerpen | 0477 59 29 28

E-musketeers treedt op als verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgevens via de website worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens. E-musketeers maakt gebruik van verwerker(s) die persoonsgegevens verwerken op vraag of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke. Er wordt beroep gedaan op verwerkers voor hostingdoeleinden. 

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik. E-musketeers verbindt zich ertoe geen persoonsgegevens te verkopen aan derden voor secundaire of ongerelateerde doeleinden als bepaald in deze Privacyverklaring, tenzij anders vermeld op het ogenblik dat de gegevens verzameld worden. 

OP WELKE JURIDISCHE BASIS WORDEN MIJN GEGEVENS VERWERKT?

In overeenstemming met de Verordening verwerken wij persoonlijke gegevens op basis van volgende juridische gronden:

 • Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met de gebruiker, of de uitoefening van precontractuele stappen genomen op zijn aanvraag; 
 • Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, in het bijzonder de facturatie;
 • Op basis van ons legitiem belang voor het versturen van informatie en nieuwsbrieven naar onze klanten;
 • Op basis van je uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van promotionele aanbiedingen (direct marketing).

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

E-musketeers verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door e-musketeers:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, land en verjaardag);
 • Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres);
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, cookies);
 • Vrijetijdsbesteding en interesses;
 • Financiële identificatiegegevens (bankgegevens);
 • Referenties (wachtwoorden).

De gegevens worden niet langer verzameld dan wettelijk is toegelaten en in geen geval langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de hieronder vermelde doeleinden.   

DOEL VAN DE VERWERKING? 

E-musketeers verzamelt je persoonsgegevens om je een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate de gebruiker intensiever gebruikmaakt van de website en de bijbehorende diensten van E-musketeers. 

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de website en de daarbij horende diensten. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Authentificatie en de gebruiker toegang verschaffen tot zijn gebruikersprofiel;
 • Het aanbieden en verbeteren van de gepersonaliseerde en algemene dienstverlening van E-musketeers; 
 • Klantbeheer, waaronder klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturatie en het versturen van nieuwsbrieven;
 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen;
 • Marketingdoeleinden zoals het verzenden van de E-musketeers nieuwsbrief en E-musketeers sms-boodschappen. In dit geval ziet E-musketeers erop toe dat de vereiste geïnformeerde toestemming op voorhand verkregen wordt van de gebruiker. 

Bij een bezoek aan de website worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze websites te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer de gebruiker de website bezoekt, verklaart deze zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven.

WIJ GEBRUIKEN OOK COOKIES!

Tijdens een bezoek aan de website kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van je computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Cookies helpen ons om je bezoek aan de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, en zo meer), en om je meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen.

Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om je persoonsgegevens te verwerken, verwijzen wij je graag door naar onze Cookieverklaring.

Als je de website en/of webshop wilt consulteren, is het aan te raden dat je cookies ingeschakeld hebt. Als je dat liever niet wenst, ben je uiteraard vrij om de cookies uit te schakelen via je browserinstellingen. Hoe je cookies kan uitschakelen, staat te lezen in onze Cookieverklaring.

RECHTEN VAN DE GEBRUIKER

GARANTIE VAN EEN RECHTMATIGE EN VEILIGE VERWERKING VAN JE PERSOONSGEGEVENS

Je persoonlijke gegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 5. 

Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken. 

RECHT OP INZAGE

Indien je je identiteit kunt bewijzen, verkrijg je het recht om informatie te verwerven over het verwerken van je gegevens. Zo heb je het recht inzage te krijgen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers naar wie de gegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die je kunt uitoefenen met betrekking tot je gegevens. 

RECHT OP RECTIFICATIE 

Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Het is vooreerst de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de nodige aanpassingen door te voeren aan zijn ‘Gebruikersprofiel’. Je kunt je ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging. 

RECHT OP HET WISSEN VAN JE PERSOONSGEGEVENS

Je hebt tevens het recht om je persoonsgegevens te laten wissen, in volgende gevallen: 

 • Je persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;
 • Je herroept je toestemming tot het verwerken van je gegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van je gegevens;
 • Je hebt op rechtmatige wijze een bezwaar ingediend tegen de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Je gegevens worden op onrechtmatige wijze verwerkt;
 • Je gegevens dienen verwijderd te worden op basis van een wettelijke verplichting.

Het verwijderen van gegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde gegevens tijdelijk opgeslagen blijven. 

RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

In sommige gevallen heb je het recht om beperkingen van de verwerking van je persoonsgegevens te vragen. Dat geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van gegevens, als de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor e-musketeers om vast te stellen dat je geldig je recht tot verwijdering kunt uitoefenen. 

BEZWAAR TEGEN DE VERWERKING

Je hebt het recht je te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van je persoonlijke gegevens voor directmarketingdoeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de dataverantwoordelijke. E-musketeers zal ophouden je persoonlijke gegevens te verwerken tenzij e-musketeers kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van je persoonsgegevens die primeren op je recht om zich te verzetten.

RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

Je hebt het recht om de aan e-musketeers verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van je persoonsgegevens louter rust op je toestemming.

RECHT OP HET INTREKKEN VAN TOESTEMMING

Je hebt het recht om te allen tijde je toestemming in te trekken, bijvoorbeeld wanneer je ze gegeven hebt voor directmarketingdoeleinden.

RECHTEN UITOEFENEN

Indien je als gebruiker je rechten wenst uit te oefenen, dien je een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via aangetekende brief te sturen naar Van den Hautelei 215, 2100 Deurne (Antwerpen) of via e-mail naar info@e-musketeers.be of via dit contactformulier. Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden, uiterlijk één (1) maand na het ontvangen van je verzoek.  

MOGELIJKHEID TOT HET INDIENEN VAN EEN KLACHT

Indien je niet akkoord gaat met de verwerking van je persoonsgegevens door e-musketeers, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Voor België kan dit door contact op te nemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (vanaf hier kortweg GBA) via  https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be of op hun adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Telefonisch contact is mogelijk via +32 02 274 48 00 of via e-mail: contact@apd-gba.be

Contacteer ons